NMI levert een bijdrage aan de kwaliteit en duurzaamheid van onze leefomgeving. Leefomgeving omvat, behalve het agrarische bedrijf, onder andere ook natuurgebieden, recreatiegebieden, sportterreinen en groene ruimte in de bebouwde ruimte. Doel is een optimale relatie tussen bodemkwaliteit en gebruik waarbij milieubelasting van lucht en grond- en oppervlaktewater wordt beperkt. Hier draagt het NMI aan bij met behulp van rekenmodellen en adviezen.

Ammoniakemissie
Eén van de nadelige gevolgen van het gebruik van nutriënten in de landbouw is dat natuurgebieden worden verrijkt met voedingsstoffen door N-depositie, vooral in de vorm van ammoniak. NMI zet haar kennis op het gebied van ammoniakemissies en duurzame productie in om afwenteling op natuur te voorkomen zonder dat dit ten koste gaat van de productie. Er wordt aan gewerkt om op innovatieve wijze op bedrijfsniveau emissie van ammoniak te verlagen en zo groei mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn emissiearme toepassingstechnieken, aanpassing van het rantsoen en biologische verzuringsmethoden. Een integrale benadering van het bodem-gewas-dier-milieu systeem zorgt daarbij voor duurzame en economisch rendabele oplossingen.

Omzetting van landbouw naar natuur
Wanneer landbouwgrond wordt omgezet in natuur kan de ophoping van fosfaat in de bodem natuurontwikkeling beperken. NMI brengt de natuurlijke bodemvruchtbaarheid inclusief de fosfaattoestand in kaart en adviseert zo nodig welke maatregelen genomen moeten worden om natuurontwikkeling mogelijk te maken. Lees meer hierover in het productblad Fosfaatonderzoek ten behoeve van natuurontwikkeling.

Duurzame afstemming tussen agrarische praktijk en waterkwaliteit
Voor een duurzame inrichting en gebruik van het landelijk gebied is een goede afstemming tussen bodem en water noodzakelijk. Via praktijkproeven, kennisoverdracht en modelsimulaties wordt continu gezocht naar maatwerk om optimale gewasproductie en lagere emissies naar het watersysteem te combineren. Het door NMI ontwikkelde nutriëntenmodel 'Bodemverkenner' maakt effecten van bodemgebruik op water- en bodemkwaliteit inzichtelijk. Hierdoor kan bodembeheer en nutriëntenmanagement aansluiten bij de natuurlijke bodemvruchtbaarheid en geohydrologische omstandigheden. Sturen op een goede bodemstructuur en nutriëntenvoorziening draagt bij aan optimale gewasproductie en lagere emissies naar het watersysteem. Lees meer hierover in onze flyer Sturen op bodemstructuur voor beter waterbeheer en opbrengst.

Nutriëntenadvies voor sport- en recreatieterreinen
De groene ruimte wordt ook gebruikt voor sport- en spelactiviteiten. Dit vraagt een andersoortig bodembeheer. NMI ontwikkelt en geeft adviezen voor beheer van sportvelden. De focus ligt daarbij op het efficiënt omgaan met nutriënten.

Bodemconsultancy in de groene ruimte
Onder de noemer Bodemconsultancy geeft NMI een breed scala aan adviezen over verbetering, beheer en aanbrengen van grond voor beplantingen in en rond de bebouwde omgeving (inclusief (water)wegen) op basis van de samenstelling van de grond (nutriënten, verontreinigingen, textuur, organische stof). NMI heeft bijvoorbeeld adviezen ontwikkeld voor bodemverbetering ten behoeve van aanplant langs (rijks)wegen en bij de inrichting van woongebieden, parken en dorpscentra.


Contact: Debby van Rotterdam en Gerard Ros
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06 25179329
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06 29513812