Bij partijen verantwoordelijk voor de communale afvalwaterketen staat duurzaamheid en kringloopsluitingen waaronder het terugwinnen van grondstoffen zoals fosfor (ook wel groene-P genoemd), sterk in de belangstelling. Al enige jaren worden technieken en concepten ontwikkeld, er zijn ook al enkele initiatieven ontwikkeld. De keuze om over te gaan tot terugwinning van fosfor en de plaats in de keten waar dit het beste kan plaats vinden wordt niet alleen bepaald door de technische mogelijkheden maar ook door omgevingsfactoren. Zoals de kwaliteitseisen aan het fosforhoudende product en de landbouwkundige, wettelijke en organisatorische mogelijkheden om een product in de markt te kunnen afzetten, hetzij als eindproduct, hetzij als halffabricaat voor de kunstmestindustrie.

voederbieten innovatieadvies Gelderland

Grasland bevat veel organische stikstof (N) in de wortelzone. Door afbraak van organische stof (mineralisatie) komt een deel van deze N beschikbaar (Hassink, 1995) voor het gras. In het huidige N-advies wordt hier beperkt rekening meegehouden door via grondonderzoek de totale hoeveelheid N (N-totaal) te meten. Hieruit wordt het N-leverend vermogen (NLV) van de bodem afgeleid. Dit vormt de basis voor het N-advies. Dit advies, in 1998 geïntroduceerd, was een eerste stap in de goede richting.