kaartje-1695

Binnen het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) wordt door Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) al meerdere jaren actief samengewerkt met de agrarische sector om de emissie van stikstof naar het grondwatersysteem te verlagen.

eenduidige visie op hergebruik houtas

Vanuit het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en Veehouderij (BOOT) is de zogenaamde BOOT-lijst opgesteld met maatregelen die emissie naar water vanuit landbouwbedrijven verlagen. 

kaartje-1695

Inventarisatie van knelpunten en oplossingen om nutriëntenverliezen uit de landbouw terug te dringen

Het adviesbureau Witteveen+Bos heeft in 2017 de belangrijkste water- en stofstromen in beeld gebracht voor waterschap Vechtstromen via een watersysteemanalyse per stroomgebied. Deze studie is uitgevoerd om concreet handelingsperspectief te definiëren om de KRW-doelen voor de chemie te behalen: welke maatregelen zijn waar inzetbaar om de waterkwaliteit te verbeteren?

In 2016 is in de regio’s Oost en Zuid het programma Lumbricus gestart, als deelprogramma van het landelijke Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO). In dit kader wordt kennis over de samenhang tussen bodem, zoetwater en ondergrond ontwikkeld én toegepast in proeftuinen van de Waterschappen Aa en Maas, Vechtstromen, Limburg, en Drents Overijsselse Delta.

Ondernemingen met biomassaverbrandinginstallaties zijn geïnteresseerd in de mogelijke toepassing van houtassen als (kalk)meststof. Daarbij speelt naast een verbetering van de business case (minder afzetkosten voor de assen) ook de wens tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (sluiten van kringlopen) een rol. Naast een directe toepassing als (kalk)meststof wordt het gebruik van houtassen als grondstof voor (kalk)meststoffen en verwerking in compostproducten als potentiële toepassing gezien.

Background of quality standards in the Netherlands, Denmark, Germany, United Kingdom and Flan ders

De stabiliteit en de N-mineralisatiesnelheid van organische stof kunnen direct bepaald worden met een door Milieutechnologie van Wageningen Universiteit (WU-MT) ontwikkelde respiratietest, waarbij de zuurstofconsumptie bepaald wordt via meting van de drukval met het OxitopÒ meetsysteem.

De huidige stikstofbemestingsrichtlijnen zijn afgeleid met behulp van stikstoftrappenproeven, die meerdere jaren op meerdere percelen en grondsoorten zijn uitgevoerd. Op basis van relaties tussen de optimale N-gift in die proeven en de Nmin-voorraad in het voorjaar zijn rekenregels afgeleid, die over het algemeen zijn gegeneraliseerd naar gewas en in enkele gevallen ook naar grondsoort en teeltdoel.

Het HIP-project onderzoekt de duurzame productie van biokerosine voor de luchthavens van São Paulo en Rio de Janeiro. De grondstof wordt geproduceerd in de regio's Minas Gerais, Campinas en Rio Grande do Sul. De vereiste toename van de productie van biomassa kan worden bereikt door een hogere productie-efficiëntie en uitbreiding van het gebied dat wordt gebruikt voor de productie van biomassa.