In samenwerking met verschillende partijen (collectieven, melkveehouders, waterschappers, LTO-projecten, adviseurs en onderzoekers) is in 2017 een kringlooppakket ontwikkeld.

Nest met vogeleieren op plas dras perceel

Om de uitvoering van plasdras zo in te richten dat de waterkwaliteit niet verslechtert is NMI BV door provincie Noord-Holland, mede namens betrokken waterschappen, gevraagd om het daadwerkelijke risico op een verslechterende waterkwaliteit in beeld te brengen. 

Er zijn in Nederland diverse zorgen over een dalende bodemvruchtbaarheid door een mogelijke inbalans in aan- en afvoer van koolstof en mineralen. Is deze zorg terecht, en zo ja, wat zijn duurzame maatregelen die bijdragen aan de bodemkwaliteit op lange termijn als ook aan een betere waterkwaliteit? Om dit in beeld te brengen is in 2018 een studie uitgevoerd voor de drie Noordelijke provincies.

In opdracht van de vereniging afvalbedrijven (VA) is door NMI BV de samenstelling van verschillende organische producten onderzocht in relatie tot de uitspoeling van fosfaat (P) op zandgronden.

De kwaliteit van de bodem in Flevoland is in gevaar, aldus de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding in 2015. Een belangrijke oorzaak voor deze achteruitgang is dat betrokkenen in de agrarische keten het belang van de bodem weliswaar erkennen, maar geen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat het oppervlaktewater in 2027 voldoende schoon en ecologisch gezond is. Ter voorbereiding van de SGBP3 wil het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard beter inzicht krijgen in de nutriëntenbelasting in het beheersgebied.

Eind 2017 heeft het ministerie van EZ een Hackathon georganiseerd om slimme oplossingen te bedenken voor het mestprobleem in Nederland. Het winnende team – onder leiding van het NMI – kwam met een innovatief concept dat de innovatiekracht van ondernemers benut met slim gebiedsgericht beheer van mest en mineralen. 

kaartje-1695

Binnen het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) wordt door Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) al meerdere jaren actief samengewerkt met de agrarische sector om de emissie van stikstof naar het grondwatersysteem te verlagen.

eenduidige visie op hergebruik houtas

Vanuit het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en Veehouderij (BOOT) is de zogenaamde BOOT-lijst opgesteld met maatregelen die emissie naar water vanuit landbouwbedrijven verlagen. 

kaartje-1695

Inventarisatie van knelpunten en oplossingen om nutriëntenverliezen uit de landbouw terug te dringen