kaartje-1695

Inventarisatie van knelpunten en oplossingen om nutriëntenverliezen uit de landbouw terug te dringen

kaartje-1695

Het waterschap Noorderzijlvest heeft in 2018 en 2019 diverse studies uit laten voeren om meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke variatie in bodemkwaliteit en (potentiële) bronnen van stikstof- en fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater. Via dit inzicht is het namelijk mogelijk om het belang van de emissies vanuit de bodem te bepalen ten opzichte van andere bronnen als ook om onderbouwd handelingsperspectief te bieden aan de agrarische sector om de nutriëntenbelasting van het watersysteem terug te dringen.

bodemtype 1694.N.17

Het waterschap Hunze en Aa’s zorgt voor voldoende en schoon water in een beheergebied dat bestaat uit de watersystemen de Drentse Aa, Duurswold, Hunze, Oldambt, Fiemel, Veenkoloniën en Westerwolde. In 2018 en 2019 zijn diverse studies uitgevoerd om bestaande data uit monitoringsmeetnetten en modelstudies te integreren in maatwerk voor agrarisch waterbeheer.

bodemtype 1694.N.17

Bodemstructuur  en bodemvruchtbaarheid van landbouwgrond spelen een belangrijke rol bij het sturen op de vermindering van stikstof en fosfaat in sloten en vaarten. Dit blijkt uit onderzoek van het NMI Wageningen in opdracht van Wetterskip Fryslân en Mesdag Zuivelfonds.

kaartje-1695

De landbouw binnen het beheergebied van waterschap Aa en Maas staat voor de opgave om bodembeheer en bemesting zo uit te voeren dat de verliezen van stikstof en fosfor naar het watersysteem worden beperkt. De inzet van mestbewerking biedt hiervoor potentie omdat dit het mogelijk maakt om beter te sturen op de agronomische behoefte van gewassen. In 2018 en 2019 is een studie uitgevoerd om inzicht te geven in de effecten van mestbewerking en een duurzame bemestingspraktijk op de waterkwaliteit (Ros et al., 2019).

eenduidige visie op hergebruik houtas

Vanuit het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en Veehouderij (BOOT) is de zogenaamde BOOT-lijst opgesteld met maatregelen die emissie naar water vanuit landbouwbedrijven verlagen. 

eenduidige visie op hergebruik houtas

Houtas komt in toenemende volumes beschikbaar uit bio-energiecentrales. Uit het oogpunt van kringloopsluiting is het gewenst de nutriënten in houtas in de biologische kringloop te behouden. Directe toepassing van houtas in Nederlandse bossen en natuurgebied is niet toegestaan uit (onder meer) praktische overwegingen. 

voederbieten innovatieadvies Gelderland

Eind maart 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken, thans het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, besloten om de mestverdelingsmodule van INITIATOR verder te laten ontwikkelen en uit te laten bouwen tot een volwaardig instrument dat snel en actueel inzetbaar is voor studies waarin effecten van mestregelgeving en landbouwstructuur op de waterkwaliteit en de emissies naar de lucht worden berekend.

voederbieten innovatieadvies Gelderland

NMI heeft in opdracht van BMC Moerdijk een vergelijking gemaakt van de landbouwkundige waarde van verschillende vormen van (on)bewerkte pluimveemest, waaronder de pluimveemest-assen van de thermische conversie bij BMC. Deze assen vormen een goede basis-PK-meststof. Pluimveemest levert naast P en K ook N en organische stof; echter de bijdrage aan de aanvoer van de organische stof is beperkt, zeker in vergelijking met de levering vanuit gewasresten en groenbemesters of vanuit runderdrijfmest, GFT- of groencompost die in Nederland ruimschoots voorhanden zijn. Bij zowel pluimveemest-as als onbewerkte pluimveemest moet het overgrote deel van de N-behoefte met kunstmest-N worden aangevuld.

voederbieten innovatieadvies Gelderland

Een van de deelvragen in het project “Natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet” is welk areaal aan voederbieten is mogelijk in Gelderland en wat betekent dat voor de CO2-, stikstof-en watervoetafdruk.