eenduidige visie op hergebruik houtas

Vanuit het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en Veehouderij (BOOT) is de zogenaamde BOOT-lijst opgesteld met maatregelen die emissie naar water vanuit landbouwbedrijven verlagen. 

eenduidige visie op hergebruik houtas

Houtas komt in toenemende volumes beschikbaar uit bio-energiecentrales. Uit het oogpunt van kringloopsluiting is het gewenst de nutriënten in houtas in de biologische kringloop te behouden. Directe toepassing van houtas in Nederlandse bossen en natuurgebied is niet toegestaan uit (onder meer) praktische overwegingen. 

voederbieten innovatieadvies Gelderland

Eind maart 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken, thans het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, besloten om de mestverdelingsmodule van INITIATOR verder te laten ontwikkelen en uit te laten bouwen tot een volwaardig instrument dat snel en actueel inzetbaar is voor studies waarin effecten van mestregelgeving en landbouwstructuur op de waterkwaliteit en de emissies naar de lucht worden berekend.

voederbieten innovatieadvies Gelderland

Een van de deelvragen in het project “Natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet” is welk areaal aan voederbieten is mogelijk in Gelderland en wat betekent dat voor de CO2-, stikstof-en watervoetafdruk.

In samenwerking met verschillende partijen (collectieven, melkveehouders, waterschappers, LTO-projecten, adviseurs en onderzoekers) is in 2017 een kringlooppakket ontwikkeld.

Nest met vogeleieren op plas dras perceel

Om de uitvoering van plasdras zo in te richten dat de waterkwaliteit niet verslechtert is NMI BV door provincie Noord-Holland, mede namens betrokken waterschappen, gevraagd om het daadwerkelijke risico op een verslechterende waterkwaliteit in beeld te brengen. 

In opdracht van de vereniging afvalbedrijven (VA) is door NMI BV de samenstelling van verschillende organische producten onderzocht in relatie tot de uitspoeling van fosfaat (P) op zandgronden.

Ondernemingen met biomassaverbrandinginstallaties zijn geïnteresseerd in de mogelijke toepassing van houtassen als (kalk)meststof. Daarbij speelt naast een verbetering van de business case (minder afzetkosten voor de assen) ook de wens tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (sluiten van kringlopen) een rol. Naast een directe toepassing als (kalk)meststof wordt het gebruik van houtassen als grondstof voor (kalk)meststoffen en verwerking in compostproducten als potentiële toepassing gezien.