De nitraatuitspoeling is vaak nog te hoog, zeker op maisland. In een tweejarig project zijn op 10 melkveebedrijven in Noord-Limburg maatregelen toegepast gericht op meer maatwerk in de bemesting en gewasmanagement.

Organische stof (OS) is van belang voor de landbouwkundige productie vanwege het grote effect op bodemkwaliteit, maar organische (kool)stof is ook van belang voor klimaatadaptatie en -mitigatie. De OS-balans is een tool die beschikbaar is voor boeren en adviseurs om na te gaan of een bepaald OS-beheer leidt tot handhaving van OS-gehalten in de bodem. Een update van kengetallen voor de OS-aanvoer met gewasresten en/of groenbemesters of vanggewassen is gewenst, aangezien de huidige kengetallen dateren van 1989 of daarvoor.

Plasdras is een effectieve maatregel voor het vergroten van de weidevogelpopulatie. Het plasdras zetten van agrarische percelen kan echter leiden tot een extra fosfor(P)belasting naar het oppervlakte- water. 

Omvorming van landbouwpercelen naar soortenrijke graslanden en heide vereist een forse reductie van de hoeveelheid voedingsstoffen, waaronder fosfaat, in de bodem. Uitmijnen, een bijzondere vorm van verschralen, is een geschikte methode om versneld fosfaat uit de bodem te trekken. In het Drents-Friese Wold wordt uitmijnen in samenwerking met agrariërs toegepast om 300 ha voormalige landbouwgrond voor te bereiden op natuurontwikkeling.

Lees hier het gehele in het Vakblad voor Natuur, Bos en Landschap van juni 2019 verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp.

En hier kunt u de eindrapportage downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 4602 0776

 

 

kaartje-1695

Het waterschap Noorderzijlvest heeft in 2018 en 2019 diverse studies uit laten voeren om meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke variatie in bodemkwaliteit en (potentiële) bronnen van stikstof- en fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater. Via dit inzicht is het namelijk mogelijk om het belang van de emissies vanuit de bodem te bepalen ten opzichte van andere bronnen als ook om onderbouwd handelingsperspectief te bieden aan de agrarische sector om de nutriëntenbelasting van het watersysteem terug te dringen.

bodemtype 1694.N.17

Het waterschap Hunze en Aa’s zorgt voor voldoende en schoon water in een beheergebied dat bestaat uit de watersystemen de Drentse Aa, Duurswold, Hunze, Oldambt, Fiemel, Veenkoloniën en Westerwolde. In 2018 en 2019 zijn diverse studies uitgevoerd om bestaande data uit monitoringsmeetnetten en modelstudies te integreren in maatwerk voor agrarisch waterbeheer.

bodemtype 1694.N.17

Bodemstructuur  en bodemvruchtbaarheid van landbouwgrond spelen een belangrijke rol bij het sturen op de vermindering van stikstof en fosfaat in sloten en vaarten. Dit blijkt uit onderzoek van het NMI Wageningen in opdracht van Wetterskip Fryslân en Mesdag Zuivelfonds.

kaartje-1695

De landbouw binnen het beheergebied van waterschap Aa en Maas staat voor de opgave om bodembeheer en bemesting zo uit te voeren dat de verliezen van stikstof en fosfor naar het watersysteem worden beperkt. De inzet van mestbewerking biedt hiervoor potentie omdat dit het mogelijk maakt om beter te sturen op de agronomische behoefte van gewassen. In 2018 en 2019 is een studie uitgevoerd om inzicht te geven in de effecten van mestbewerking en een duurzame bemestingspraktijk op de waterkwaliteit (Ros et al., 2019).

Organische stof en bodemleven staan volop in de belangstelling in verband met het effect op bodemkwaliteit en de relatie met klimaatverandering. De vraag is welke rol kunstmest daarbij speelt.