Nieuwsbrief 3 - 2017

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 3, jaargang 5 21 november 2019

Het grote bodemonderzoek

Wat weten onze boeren van de bodem, wat doen ze met hun bodem, wat zouden ze willen met hun bodem, en wat hebben ze daarvoor nodig? Allemaal vragen die we gaan stellen in “Het Grote Bodemonderzoek’’. Wij, communicatiebureau Jeen BV en Nutriënten Management Instituut (NMI BV) willen antwoorden op deze vragen. Antwoorden die uiteindelijk de boeren moeten helpen om nog sneller, nog beter en met nog meer plezier te werken aan een gezonde en vruchtbare bodem.
 
“Het gaat niet goed met de hoeveelheid geschikte landbouwgrond op aarde. Bodemerosie, uitputting van nutriëntenvoorraden, bodemvervuiling, verlies van biodiversiteit, verdroging en bodemverdichting dragen allemaal bij aan het verlies van het gezond functioneren van bodems en productiesystemen. Een van de hoofdschuldigen is de landbouw zelf. Dat is een alarmerende conclusie in het licht van de benodigde voedselvoorziening voor een groeiende wereldbevolking”
Uit: Leve(n) de Bodem, 2016.
 
Dit klinkt heftig, maar is voor veel boeren nog ‘ver van hun bed’. Door andere rassen en teeltoptimalisatie stijgt de productie immers nog steeds op vele gronden. Toch raken steeds meer boeren overtuigd van het belang van een vruchtbare en weerbare bodem. Ze hebben minder of andere bemesting nodig en kunnen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag brengen: Op langere termijn is een goede bodemconditie een stevige basis voor de toekomst van het bedrijf.
Binnen de groep van boeren en tussen bijvoorbeeld akkerbouwers en veehouders zijn grote verschillen in kennis, houding en gedrag met betrekking tot denken over en omgaan met de bodem te onderscheiden. Althans, dat denken we. Maar hoe zit het werkelijk? Het antwoord op die vraag is de basis om alle kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan beter te benutten en de communicatie richting de boeren te verbeteren.
 
We zijn nu op zoek naar partners/sponsors die dezelfde belangstelling hebben, onze ambitie delen en ons financieel willen steunen. Samen met hen zullen we de onderzoeksvragen opstellen, en naderhand de uitslag evalueren. Het eerste onderzoek staat gepland voor november 2017.
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daan Kuiper, e-mail daan.kuiper@nmi-agro.nl, tel. 06 512 161 59 

 
Soil for Life
Nieuwe Kanaal 7c, 6709 PA Wageningen e-mail: nmi@nmi-agro.nl
tel. + 31 (0)6 290 371 03 www.nmi-agro.nl
Powered by AcyMailing