Sinds 1700 is bekend dat voederbieten als voedergewas worden gebruikt. Voederbieten zijn lange tijd een gewas geweest met een groot areaal in Nederland, echter is het areaal in de tijd steeds meer gedaald door ziektes, de intensieve bewerkbaarheid en de invoering van andere potentievolle gewassen.

 

Gelukkig is de teelt in Nederland nooit helemaal verdwenen en is de veredeling en mechanisatie van de voederbietenteelt doorgegaan. Daarom bestaan er tegenwoordig resistente gewassen en is de intensieve bewerkbaarheid verminderd. Daarnaast heeft de voederbietenteelt een aantal positieve effecten op ‘Boeren, burgers & buitenlui’.

 

 Algemene doel natuur inclusief in schema

 

Begin 2018 is NMI het project ‘Natuur inclusieve landbouw met de voederbiet’ opgestart in samenwerking met New Businesses Agrifood, Waterschap Rivierenland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJsel, de Nederlandse Jagersvereniging, Agruniek Rijnvallei en 2 melkveehouders, een akkerbouwer en een veehouder. Samen met deze partners gaan we de voederbiet herintroduceren in het Gelderse landschap. De voederbiet is een gewas met veel potentie. De opbrengst is hoger dan maïs en het is een zeer smakelijk product voor koeien. Het verbetert naar verwachting de duurzaamheid van de keten (CO2-footprint, minder uit- en afspoeling en import van krachtvoedergrondstoffen zoals soja) en verhoogt de natuurwaarde. Meer voederbieten is voorwaarde scheppend voor hogere populaties patrijs, fazant en de haas. De landschapswaarde en beleving neemt zo toe voor de burger. Het kan leiden tot het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden (tussen akkerbouw/ veehouderij en de stakeholders en burgers in het gebied) en de economische positie (concurrentiekracht) van melkveehouder en akkerbouwer kan verbeteren door een hogere kosteneffectiviteit. 

 

Subdoelen natuur inclusief landbouw

 

De komende twee jaar worden diverse activiteiten opgepakt. Via een literatuurstudie en een stakeholderanalyse worden bottlenecks vastgesteld en de haalbaarheid getoetst. Op 4 oktober is een demodag voor de teelt van gangbare voederbieten in Zoelen georganiseerd en op 26 oktober is een demodag georganiseerd in Wekerom voor de teelt van biologische voederbieten, klik hier voor een impressie van deze dagen. Daarnaast wordt een monitoring programma opgezet met betrekking tot de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering, nitraatuitspoeling, herbiciden gebruik als het monitoren van het effect op de flora en fauna. Niet alleen het effect op het wild, maar ook het effect op de insectenpopulatie wordt gemonitord.

 

Het project is tot stand gekomen via POP 3 Gelderland – Innovatieve Concepten ten behoeve van een duurzame land- en tuinbouw 2017 en daarmee met het "Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland". 

  

Veldbezoek

 Op de foto werd een voederbieten perceel bezocht na een leerzame presentatie van Joost Latré van HoGent.