Op de mais- en graslandpercelen van tien Noord-Limburgse melkveehouders zijn de afgelopen twee jaar maatregelen toegepast om de nitraatuitspoeling naar het grondwater terug te dringen. Het waardenetwerk loopt nu ten einde en de resultaten zijn erg positief.

Lees hier het in Nieuwe Oogst verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp

Minder eiwit in het voer, extra weidegang en mest aanlengen met water. Met dat plan wil het Landbouw Collectief de stikstofcrisis oplossen. Verder moet er een fonds komen om de kosten op te vangen, meldt het collectief. In totaal is daarvoor 2,9 miljard euro voor de komende vijf jaar nodig.
De dertien boerenorganisaties die het Landbouw Collectief vormen, hebben dit voorstel woensdag aangeboden aan het kabinet. De boeren komen met oplossingen die volgens hen praktisch uitvoerbaar zijn en snel tot resultaat leiden. De drie technische maatregelen zijn naar verhouding niet duur, maar kosten wel geld.

Lees dit Nieuwe Oogst-artikel hier verder

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met NMI-collega Wim Bussink, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06 2903 7096

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 28 november 2019 een Themamiddag Bemesting Akkerbouw in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk van 13:00-17:00. 

De landbouw wordt geconfronteerd met diverse beleidsuitdagingen. Hierbij gaat het om kringlopen sluiten, duurzaam bodembeheer, verminderen broeikasgasemissies en koolstofopslag en grond- en oppervlakte waterkwaliteit. Wat deze beleidsuitdagingen betekenen voor de praktische uitvoering van bodembeheer en bemesting in de akkerbouw staat centraal op deze themamiddag. 

U kunt zich nu aanmelden op http://bemestingakkerbouw.oanevents.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06 4602 0776

Op 22 oktober j.l. heeft het NMI in samenwerking met Agruniek Rijnvallei, New Bussinesses Agrifood en de Nederlandse Jagersvereniging een demomiddag georganiseerd bij melkveebedrijf Van den Anker over natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet. Ongeveer 50 mensen waren aanwezig op de demo. Teeltaspecten en de betekenis voor de melkproductie zijn nader toegelicht. Aansluitend is uitgebreid ingegaan over welke insecten, vogels en zoogdieren er voorkomen in de voederbieten percelen. De soortenrijkdom aan insecten was groter dan verwacht. Een uitgebreide rapportage over de resultaten volgt eind 2019. Aan het eind van de middag is het voederbietenperceel op rivierklei bezocht. Aan de hand van een profielkuil was duidelijk te zien dat het gewas diep wortelt. De opbrengst werd geschat op meer dan 120 ton vers product per ha. Verder is gedemonstreerd dat voederbieten met een suikerbietenrooier kunnen worden geoogst. Op 27 augustus is eveneens een demo georganiseerd te Etten, bij de melkveebedrijven van de families Leijzer en Smits. Ongeveer 70 mensen hebben de middag bezocht. Naast agrariërs waren er loonwerkers en een aantal mensen die betrokken zijn bij agrarische natuurverenigingen.

Op beide dagen werd duidelijk dat er interesse is voor voederbieten maar dat men deels tegen de hoge kosten aanhikt ook al levert het na aftrek van de kosten duidelijk meer melkgeld op. Ook is niet overal een loonwerker is die bieten kan oogsten. Verder zou het helpen als voederbieten ook een derogatiegewas wordt, dan is het op veel bedrijven beter inpasbaar. Bij het huidige beleid (voederbieten geen derogatie gewas) schatten wij dat er ruimte is voor ca. 5000 ha voederbieten in Gelderland.

 staltoelichting 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto 1. De bezoekers krijgen toelichting in de stal over alle aspecten die met de teelt van voederbieten te maken hebben en de natuurwaarde van voederbieten. Elke deelnemer krijgt een infomap mee.

 bietenvermalen 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto 2  Van den Anker verkleint verse bieten om te vervoederen via de voer mengwagen.

 profielkuil 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Profielkuil met op de achtergrond de bietenrooier van Gijs van der Woerd met een luchtdruk wissel systeem.

profielkuil 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Dirk Thijssen legt de werking van een penetrometer uit. Daarmee kun je de verdichting in de ondergrond meten.  Op dit perceel was er geen verdichting. Wortels werden tot 1 meter diepte aangetroffen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06 2903 7096