Er is twee jaar onderzoek uitgevoerd op praktijkpercelen naar de optimale bemesting van snijmaïs en grasland op basis van twee fosfaat bodemkengetallen.
Maïs
De belangrijkste resultaten zijn dat:

  • fosfaatplaatsing in de rij belangrijk is voor de opbrengst van snijmaïs
  • het baseren van de fosfaatbeschikbaarheid op twee kengetallen, PPAE en PAL, heeft meerwaarde ten opzichte van één kengetal
  • er een nieuw fosfaatbemestingsadvies voor maïs is ontwikkeld dat geaccordeerd is door de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Dit nieuwe advies is voor de lagere fosfaattoestanden lager dan voorheen. Tegelijkertijd blijft het van belang om bij hogere toestanden een klein beetje fosfaat in de rij te geven. 

Lees hier het uitgebrachte rapport m.b.t. snijmaïs

Gras
De belangrijkste resultaten zijn

  • dat extra fosfaatbemesting na een basisgift dierlijke mest geen significante meeropbrengst geeft, maar wel een significant hoger P-gehalte
  • de P-toestand is minstens zo belangrijk voor een goede opbrengst of P-gehalte dan P-bemesting. Het effect van een lage toestand op opbrengst of P-gehalte kan door P-bemesting niet volledig worden gecompenseerd
  • het baseren van de P-beschikbaarheid op twee kengetallen, PPAE en PAL, heeft meerwaarde ten opzichte van één fosfaatkengetal. Dit komt vooral tot uiting op basis van het P-gehalte in gras
  • op basis van praktijkdata is voor de 1e snede een nieuw fosfaatbemestingsadvies af te leiden dat stuurt op het P-gehalte van gras.

Lees hier het uitgebrachte rapport m.b.t. grasland