Vanaf 1 januari 2006 zullen voor alle teelten in Nederland gebruiksnormen gaan gelden met betrekking tot de stikstofbemesting van de gewassen. Deze gebruiksnormen worden gebaseerd op de huidige stikstofbemestingsadviezen. Vanuit de agrarische praktijk wordt gesteld dat voor een aantal gewassen/teelten/rassen deze stikstofbemestingsadviezen te laag zijn. Daarom is in het najaar van 2004 een protocol opgesteld voor de actualisatie van de bemestingsadviezen voor stikstof (Ten Berge et al., 2005).

LTO Nederland heeft voor brouwgerst, graszaad en prei in de afgelopen maanden een hoeveelheid praktijk- en proefveldgegevens verzameld omtrent de benodigde
stikstofbemesting. Aan Nutriƫnten Management Instituut NMI is gevraagd om deze gegevens te beoordelen en waar nodig te bewerken, zodat zij kunnen dienen als
basis voor een actualisatie van de stikstofbemestingsadviezen van deze drie gewassen.

Voor brouwgerst waren te weinig gegevens beschikbaar voor een officieel nieuw advies. Uit de aanwezige gegevens is wel berekend dat een voorstel voor een voorlopig advies zou kunnen zijn: 130 - Nmin.

Voor graszaad (Engels raaigras) waren voldoende gegevens beschikbaar om een nieuw advies te genereren: 210 - 0,6 * Nmin. Voor een definitieve adviesaanvraag is nog wel een statistische bewerking van deze proefgegevens nodig.

Bij prei duiden gegevens uit de praktijk op een hogere benodigde stikstofgift dan het huidige advies. Er waren echter te weinig gegevens voorhanden om het huidige advies te actualiseren.

Lees hier het rapport