In opdracht van de provincie Drenthe is in 2007–2008 op 25 melkveebedrijven een inventarisatie gemaakt van de voorziening van het vee met de spoorelementen zink (Zn), selenium (Se), koper (Cu) en kobalt (Co). Deze spoorelementen zijn noodzakelijke voedingsstoffen voor het vee. Maar, met name zink en koper, zijn ook zware metalen, waarvan het overschot beperkt dient te worden in verband met de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit onderzoek is uitgevoerd op bedrijven die deelnamen aan het project
'Functionele Biodiversiteit op melkveebedrijven'. De resultaten zijn beschreven in het rapport 'Verminderen aanvoer spoorelementen (zware metalen) op melkveebedrijven
(Den Boer en Van der Draai, 2007). Op vrijwel alle bedrijven was de voorziening met Zn zeer ruim. Gemiddeld werd Zn op meer dan twee keer de behoeftenorm verstrekt. De voorziening met Se, Cu en Co was wisselend van zeer ruim tot een tekort voor bepaalde diergroepen. Gemiddeld was ook deze voorziening ruim en zijn er, evenals bij Zn, mogelijkheden om de voorziening per diergroep beter op de behoefte af te stemmen.

Als vervolg op deze inventarisatie zijn in 2009 acht melkveehouders benaderd om op hun bedrijven door het voeren van aangepaste mineralenmengsels de voorziening beter op de behoefte van het vee af te stemmen. Het voeren van de aangepaste mengsels is uitgevoerd in de weideperiode van 2010 en in de winterperiode van 2010–2011. De aan gepaste mengsels bevatten geen zink.

Naast ervaring opdoen met het voeren van aangepaste mengsels op melkveebedrijven, was het belangrijk om deelnemers te overtuigen dat het mogelijk is om mineralenmengsels zonder toegevoegd zink te verstrekken met behoud van een goede diergezondheid en productie. De gezondheidsstatus van het vee is geverifieerd door bloedanalyses. Ook mengvoerproducenten en dierenartsen zijn erbij betrokken om zo gezamenlijk een positieve uitstraling naar de omringende praktijk te verkrijgen. Het project is uitgevoerd in het kader van het project 'Duurzaam Boer Blijven in Drenthe' (DBBD). Dit rapport geeft de resultaten van de studie op de acht bedrijven.

Lees hier het rapport