In het Convenant "Schone en Zuinige Agrosectoren" (juni 2008) is vastgelegd dat de ATV-sectoren (akkerbouw, tuinbouw open teelten en grondgebonden veehouderij) er naar streven om in 2020 de helft van de kunstmest te vervangen door meststoffen met een 50% lagere emissie bij productie en aanwending. Agentschap NL heeft NMI verzocht een inventarisatie uit te voeren naar de emissies van broeikasgassen bij de productie en het gebruik van kunstmest in de ATV-sectoren in Nederland.

Lees hier het rapport

Lees hier de samenvatting en conclusies van het rapport