Lees hier het rapport

Dirk Jan den Boer, inmiddels gepensioneerd, heeft veel voor het NMI betekend. Bij zijn afscheid bij het NMI werd er o.a. een artikel geschreven over Dirk Jan en zijn idee over 'perceelsgroepen' als berekeningswijze voor de bemesting. Dit idee staat nu, meer dan ooit, in de belangstelling.

Lees hier het artikel


 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Het project BioNPK streeft ernaar zoveel mogelijk mineralen terug te winnen uit digestaat en andere natte processtromen. De doelstelling is om daarmee de kringloop van mineralen, die via de door de akkerbouw geteelde producten in de verwerkende industrie zijn terechtgekomen, waar mogelijk te sluiten of althans de verliezen uit de kringloop te reduceren.

Lees hier de in opdracht van het Productschap Akkerbouw uitgebrachte notitie


 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Bij permanent opstallen, daalt de NH3-emissie vanaf stal tot en met toedienen met 54 tot 65% door mest aan te zuren tot pH 5,5. Aanzuren kan met zwavelzuur, maar dat leidt tot een hoge zwavelaanvoer naar percelen. Bij biologisch aanzuren worden via fermentatie van organische fracties in mest organische zuren gevormd. Vers organisch substraat is nodig om de pH voldoende te laten dalen. Om biologisch aanzuren economisch aantrekkelijk te laten zijn dient deze hoeveelheid te worden geminimaliseerd. Dit kan naar verwachting door te sturen op de mestkwaliteit, de versheid van de mest, de temperatuur, het toevoegen van melkzuurbacteriën en zeoliet. Bijkomende voordelen van biologisch aanzuren zijn minder NH4-emissie en schuimvorming in de mest en de mest wordt beter geschikt voor biogas.

Project: 1422
Opdrachtgever: Productschap Zuivel
Projectmanager: Wim Bussink

Lees hier de samenvatting en conclusies van het rapport
Lees hier het rapport


 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


In opdracht van de provincie Drenthe is in 2007–2008 op 25 melkveebedrijven een inventarisatie gemaakt van de voorziening van het vee met de spoorelementen zink (Zn), selenium (Se), koper (Cu) en kobalt (Co). Deze spoorelementen zijn noodzakelijke voedingsstoffen voor het vee. Maar, met name zink en koper, zijn ook zware metalen, waarvan het overschot beperkt dient te worden in verband met de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit onderzoek is uitgevoerd op bedrijven die deelnamen aan het project
'Functionele Biodiversiteit op melkveebedrijven'. De resultaten zijn beschreven in het rapport 'Verminderen aanvoer spoorelementen (zware metalen) op melkveebedrijven
(Den Boer en Van der Draai, 2007). Op vrijwel alle bedrijven was de voorziening met Zn zeer ruim. Gemiddeld werd Zn op meer dan twee keer de behoeftenorm verstrekt. De voorziening met Se, Cu en Co was wisselend van zeer ruim tot een tekort voor bepaalde diergroepen. Gemiddeld was ook deze voorziening ruim en zijn er, evenals bij Zn, mogelijkheden om de voorziening per diergroep beter op de behoefte af te stemmen.

Als vervolg op deze inventarisatie zijn in 2009 acht melkveehouders benaderd om op hun bedrijven door het voeren van aangepaste mineralenmengsels de voorziening beter op de behoefte van het vee af te stemmen. Het voeren van de aangepaste mengsels is uitgevoerd in de weideperiode van 2010 en in de winterperiode van 2010–2011. De aan gepaste mengsels bevatten geen zink.

Naast ervaring opdoen met het voeren van aangepaste mengsels op melkveebedrijven, was het belangrijk om deelnemers te overtuigen dat het mogelijk is om mineralenmengsels zonder toegevoegd zink te verstrekken met behoud van een goede diergezondheid en productie. De gezondheidsstatus van het vee is geverifieerd door bloedanalyses. Ook mengvoerproducenten en dierenartsen zijn erbij betrokken om zo gezamenlijk een positieve uitstraling naar de omringende praktijk te verkrijgen. Het project is uitgevoerd in het kader van het project 'Duurzaam Boer Blijven in Drenthe' (DBBD). Dit rapport geeft de resultaten van de studie op de acht bedrijven.

Lees hier het rapport