Kiemkracht heeft NMI gevraagd een studie uit te voeren naar de effecten van houtskool of biochar op bodemkwaliteitsaspecten. De achtergrond van de vraag betreft de Terra Preta, vruchtbare, zwarte gronden in het Amazone-bekken in Brazilië. Deze gronden zijn 1500-2800 jaar geleden ontstaan, waarschijnlijk doordat uit planten uit de omgeving houtskool is gemaakt die vervolgens samen met nutriëntrijke bronnen met grond is vermengd. Het heeft geresulteerd in zeer vruchtbare gronden met hoge organische stofgehalten (tot 16%). Er is de laatste jaren veel aandacht voor deze gronden in het kader van de discussie over biobrandstoffen, de klimaatdiscussie en
bodemvruchtbaarheid. Er zijn ideeën om het concept van de Terra Preta te kopiëren (Terra preta nova) en grootschalig te implementeren: het "Biochar concept". Via pyrolyse (zuurstofarme of zuurstofloze verbranding) kan energie worden opgewekt uit organisch materiaal, veelal van plantaardige afkomst. Naast syngas en bio-olie ontstaat hierbij een vast bijproduct: kool. Dit vaste poreuze product wordt Biochar genoemd. Door de biochar in de grond te werken, wordt voorkomen dat de in de biochar aanwezige koolstof (C) als CO2 verloren gaat naar de atmosfeer en daar bijdraagt aan het versterkte broeikaseffect. Op deze wijze zou de koolstof honderden tot duizenden jaren in de bodem kunnen worden geconserveerd, waarbij het tevens een bijdrage levert aan de bodemvruchtbaarheid en verminderde uitspoeling van agro-chemicaliën. Op deze wijze ontstaat een win-win situatie, waarin een CO2 efficiënte methode van energievoorziening wordt gecombineerd met een zgn carbon captured
storage (CCS) methode die tevens een positief landbouwkundig en milieukundig effect levert.

Doelstelling
Het verschaffen van inzicht in de mogelijke positieve en negatieve effecten van de toediening van biochar aan landbouwgronden onder Nederlandse omstandigheden.
Het betreft in ieder geval effecten op:

  • Bodemvruchtbaarheid;
  • Vochthuishouding;
  • Opslag van CO2 in de grond;
  • De aanvoer van zware metalen en of/ organische microverontreinigingen zoals dioxine, PCB en PAH naar de grond;
  • Effecten op gewasopbrengst van aardappelen.

Het effect van biochar wordt daarbij vergeleken met het effect van compost.

Op het Bodembreed symposium op 2 december 2008 heeft Romke Postma een presentatie gegeven hierover.

Bekijk de presentatie