De bodemstructuur van zeekleigronden is veelal slecht door een geringe stabiliteit van bodemaggregaten. De kans op verdichting en het dichtslaan van de grond neemt toe terwijl de sponswerking en het watertransport naar diepere lagen afneemt. Hogere (piek)afvoeren van water zijn het gevolg en er is een verhoogd risico van oppervlakkige afspoeling van nutriënten en gronddeeltjes. Dit beïnvloedt de kwaliteit van oppervlaktewater negatief. Verder is een slechte structuur ongunstig voor de gewasproductie, de mineralenbenutting en de bewerkbaarheid.

Projectnummer: 1150
Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Rijnland, LTO-Noord en Waterschap Noorderzijlvest
Looptijd: 2007 - 2008

Lees hier het rapport