NMI heeft deelgenomen aan een bijeenkomst over de ‘herbezinning op het mestbeleid’, die op 12 december werd gehouden in Den Haag. In de bijeenkomst gaf Minister Carola Schouten aan dat ze de komende tijd met partijen uit het veld wil onderzoeken of en hoe het mogelijk is om te komen tot een wezenlijk eenvoudiger systeem van sturing op mestproductie en mestgebruik, met minder regeldruk en lasten voor zowel de boer als de overheid. NMI wil hier graag in meedenken en heeft ideeën over gewenste ontwikkelingen. Recent heeft het NMI bijvoorbeeld met publieke en private partijen het MaxiMi concept geïntroduceerd waarbij gebiedspartijen op basis van data en sensoren resultaatgericht kunnen sturen op maatwerk in mestbeleid: simpel en doelgericht. Om deze ideeën in te brengen in het proces, zal NMI ook deelnemen aan vervolgbijeenkomsten over dit onderwerp.

De Minister gaf aan dat het mestbeleid in de loop van de jaren onder andere vanwege een behoefte tot verfijning die beter aansluit op specifieke (bedrijfs)situaties uitgegroeid is tot een door velen als complex ervaren stelsel van normen en regels, vastgelegd in verschillende wetten, besluiten en ministeriële regelingen. Regelmatig blijkt dat niet alleen boeren en burgers, maar ook deskundigen moeite hebben om het geheel van normen, regels en uitzonderingen daarop in het mestbeleid te overzien en doorgronden.

Daarnaast liggen er voor de verdere toekomst belangrijke uitdagingen op milieugebied die direct en indirect ook raken aan het mestbeleid. Daarbij kan worden gedacht aan zaken als klimaatverandering en de noodzaak de emissie van broeikasgassen te verminderen, de ontwikkeling van de bodemkwaliteit en het belang om in de toekomst een verdere verbetering van de waterkwaliteit te realiseren en de omgeving minder te belasten met bijvoorbeeld ammoniak. Gezien de expertise van NMI op deze terreinen, zijn we ervan overtuigd dat onze inbreng een toegevoegde waarde heeft.

Voor meer informatie zie:

https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/lopende-projecten/herbezinning-mestbeleid

http://edepot.wur.nl/461897

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 4602 0776 of Gerard Ros, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 2951 3812

De herziening van de Europese meststoffenverordening is weer een stapje naderbij. De afgevaardigden van de Europese lidstaten hebben afgelopen donderdag ingestemd met het eerder bereikte akkoord uit de zogenaamde triloog. Met de herziening wordt de toelating tot de vrije Europese markt geregeld voor nieuwe en innovatieve organische meststoffen. Ook geeft dit een opening voor de toelating van EG-meststoffen op basis van herwonnen nutriënten zoals struviet, biomassa-assen en mestverwerking. Momenteel zijn naast de meststoffenwetgeving ook regels vanuit afvalwetgeving en dierlijke bijproducten van toepassing op herwonnen meststoffen. Dit geeft een grote logistieke en administratieve rompslomp wat de ontwikkeling van een markt voor deze meststoffen remt. Met de herziening wil de Europese commissie deze belemmeringen wegnemen om zo het gebruik van herwonnen meststoffen in de circulaire economie te bevorderen. Het Europese Parlement en de Raad moeten nog wel formeel instemmen met het bereikte akkoord voor de herziening.

Voor meer informatie over de herziening van de EG-meststoffenverordening kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 5200 2193

Op 4 en 26 oktober heeft het NMI in samenwerking met Agruniek Rijnvallei, New Bussinesses Agrifood, de Nederlandse Jagersvereniging 2 demodagen georganiseerd bij Gijs van der Woerd en het biologische bedrijf van Bart Boon ten behoeve van de voederbieten teelt in de provincie Gelderland. Het programma op beide dagen was volledig en liep uiteen van de bodem en het zaaien tot de bewaring en implementatie van voederbieten in het rantsoen. Beide dagen zijn goed bezocht waar zeker interesse voor de voederbieten teelt is gewekt onder de bezoekers. In bijgevoegde link heeft Nieuwe Oogst een artikel geschreven over de demodag bij Gijs van der Woerd en in deze link is een artikel geschreven over de bewaring en vervoedering van voederbieten. 

 

Foto 1: De nieuwe bietenrooier van Gijs van der Woerd met een luchtdruk wissel systeem

Foto 2: Wim Bussink legt in de profielkuil uit welke ras eigenschappen van de voederbieten geschikt zijn voor welke bodem en wat bodemverdichting voor consequenties heeft voor de teelt

Foto 3:  Bart Boon perst voederbieten samen met afgekeurde rijstwafels in een slurf. De voederbieten worden in een vijzel versnipperd en vermengd met de rijstwafels. Bietenrooier

Profielkuil Wim

Slurven van voederbieten en rijstwafels

Het kringlooppakket is een initiatief van NMI en PPP-Agro Advies, in samenwerking met de agrarische collectieven Water, Land & Dijken en Rijn, Vecht en Venen. De pilot wordt gefinancierd door Waternet (Amstel, Gooi en Vecht), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Programmabureau Utrecht-West en provincie Noord-Holland. Er doen twee groepen van tien boeren mee aan het kringloopproject, uit Noord-Holland (WLD) en Utrecht (RVV). Het kringlooppakket bestaat uit maatregelen en doelen die in een jaar met gemiddeld weer leiden tot een optimale opbrengst, lagere kosten en minder verliezen naar lucht en water. Lees hier de ervaringen van een deelnemer aan de pilot.

De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer agrariërs ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar meer weidegang, meer vogels en insecten, meer biodiversiteit en meer koolstofopslag. Na de Kansenkaart voor Waterkwaliteit, voor Agrobiodiversiteit en voor Klimaat presenteren we in dit laatste artikel het totaalplaatje voor een melkveehouderijbedrijf. Daarbij geven we aan hoe wij denken dat een Kansenkaart de uitrol en valorisatie van ecosysteemdiensten in de agrisector mogelijk maakt.

Lees hier het in V focus verschenen artikel, geschreven voor Gerard Ros van het NMI in samenwerking met Frank Verhoeven van Boerenverstand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, tel. 06 2951 3812, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.