In opdracht van de vereniging afvalbedrijven (VA) is door NMI BV de samenstelling van verschillende organische producten onderzocht in relatie tot de uitspoeling van fosfaat (P) op zandgronden.

Deze studie laat zien dat de fosfaat (P) uitspoeling lager is bij het gebruik van organische bodemverbeteraars (hoog gehalte effectief organische stof en lage netto P-mineralisatie) dan bij het gebruik van organische meststoffen (laag gehalte effectief organische stof en hoge P-mineralisatie). Het fosfaatevenwicht in de bodem bepaalt het absolute niveau waarop P-uitspoeling plaatsvindt. De mate waarin de P-uitspoeling al dan niet toeneemt is afhankelijk van de beschikbaarheid van P in het product, maar ook van het effect van de interactie tussen het product en de bodem. De milieuwinst als gevolg van het toepassen van organische bodemverbeteraars in plaats van organische meststoffen kan met name worden bereikt voor uitspoelingsgevoelige gronden die (sterk) zijn opgeladen met fosfaat.

Lees hier de samenvatting en conclusies van dit rapport en download hier het rapport

Dinsdag 18 december hebben Wim Bussink en Dirk Thijssen een presentatie gehouden voor 23 melkveehouders uit Noord Limburg in het kader van de subsidie regeling Waardenetwerken van de Provincie Limburg. De onderwerpen van deze middag waren de Nmin-metingen die NMI afgelopen najaar op verschillende gras-, mais- en voederbieten percelen heeft uitgevoerd. Ook de voederbietenteelt is aan bod gekomen. Het doel van het waardenetwerk is de deelnemers bewust maken wat de gevolgen zijn van het management op de nitraatuitspoeling en om via aangepast management de nitraatuitspoeling te verminderen.  

In onderstaande grafiek staan de gemiddeld gemeten Nmin-resultaten verdeeld over 3 bodemlagen tot 90cm diepte (10 bedrijven met 1 perceel per bedrijf).

Gemiddelde Nmin mais gras voederbieten

Alleen in december lukte het om ook de laag 60-90 cm te bemonsteren. Op grasland en bij de voederbieten was de hoeveelheid Nmin laag. Op het maisland (4 bedrijven) bedroeg de hoeveelheid Nmin duidelijk meer dan 50 kg N/ha. Dit was deels het gevolg van de droge zomer met lagere opbrengsten dan normaal, een ruime bemesting op (1 bedrijf) en de hoge N-mineralisatie op gescheurd grasland (1 bedrijf).  Op de andere 2 bedrijven lukt het wel om met aangepast (bemestings)management de hoeveelheid Nmin in de laag 0-90 cm beneden de 50 kg per ha te houden. De deelnemende ondernemers in het waardenetwerk zijn er van overtuigd dat het volgend jaar wel gaat lukken om beneden de 50 kg N/ha uit te komen. Op de foto hebben we het bedrijf bezocht die deze middag faciliteerde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2903 7096

Bedrijfsbezoek Jos Jacobs

logoPL kleur

 

ESNI

 

 

 

 

 

 

 

NMI organiseert vanuit ReNu2farm een workshop op de conferentie van het European Sustainable Nutrient Initiative (ESNI) op 22 januari in Brussel over de belemmeringen en kansen vanuit wetgeving rond grensoverschrijdend handel en vervoer van herwonnen meststoffen. Daarbij wordt verkend wat de belangrijkste belemmeringen zijn, welke kansen de herziening van de Meststoffenverordening biedt en welke uitdagingen er nog overblijven. Meer informatie over het ESNI programma en inschrijving op https://www.biorefine.eu/esni-2019.

Het North West Europe Interreg project ReNu2Farm richt zich op de marktintroductie van herwonnen meststoffen. Een belangrijk onderdeel in het project is de wet- en regelgeving rond de grensoverschrijdende handel en vervoer.

Voor meer informatie over wet- en regelgeving rond meststoffen, het Interreg NW project ReNu2Farm en de ESNI workshop kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail lDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel.   5200 2193

 ReNu2Farm logo

 

Neem deel aan de ReNu2Farm-enquête en draag bij aan een circulaire economie!

Bent u agrarisch ondernemer, loonwerker of bedrijfsadviseur? Of kent u iemand van deze doelgroepen? Zo ja, dan wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan onze enquête of de uitnodiging door te sturen. We willen de houding van de landbouwsector ten opzichte van het gebruik van herwonnen nutriënten beter begrijpen. We verwachten dat dit een belangrijke stap is om barrières aan te pakken die potentiële gebruikers er van weerhouden om gerecyclede meststoffen toe te passen.

De Europese samenleving is zich bewust van het feit dat er meer materiaal moet worden hergebruikt binnen de EU, met name als het gaat om het vervangen van het eindige fosfaaterts door herwonnen fosfaat. Er wordt op Europees niveau al jaren gewerkt aan het aanpassen van de meststoffenverordening, waardoor het voor agrarisch ondernemers gemakkelijker wordt om gebruik te maken van meststoffen uit herwonnen nutriënten. We willen dit proces ondersteunen door aan de (potentiële) eindgebruiker en/of daaraan gerelateerde dienstverleners te vragen wat het gebruik van meststoffen uit herwonnen nutriënten belemmert en welke verbeteringen nodig zijn om het gebruik te verhogen.

Enkele feiten over de enquête:

o Link naar onze enquête: https://www.surveymonkey.com/r/2N8CFRH?lang=nl

o 15 Min online enquête, beschikbaar in verschillende talen (Nederlands / Vlaams, Engels, Frans, Duits)

o doelgroep: uit België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk

• agrarisch ondernemers (ongeacht of zij momenteel van meststoffen uit herwonnen nutriënten gebruiken of niet), ook ondernemers die een biogasinstallatie of mestbewerkingsinstallatie runnen

• loonwerkers die betrokken zijn bij de toepassing kunstmest en organische mest

• landbouwadviseurs die ondernemers adviseren over bemesting

o Partners die betrokken zijn bij het ontwerp van deze vragenlijst en die de gegevens behandelen: Arvalis (Frankrijk), CIT (Ierland), NMI (Nederland), Inagro (België) en IZES (Duitsland).

o De resultaten worden anoniem verzameld en ook anoniem gepubliceerd in rapporten die beschikbaar zijn op de projectwebsite: www.nweurope.eu/renu2farm.

o Meer informatie over het ReNu2Farm-project binnen de Biorefine Cluster Europe is hier te vinden: https://www.biorefine.eu/projects/renu2farm


NMI nam deel aan het team dat in de Nationale Bodemhack op 29-30 november de prijs heeft gewonnen voor bevorderen van samenwerking. De Bodemhack werd georganiseerd door FarmHack en de BodemCoalitie, bestaande uit Rabobank, a.s.r. en Vitens. De BodemHack was gericht op het ontwikkelen van een instrument dat een index voor bodemkwaliteit geeft. Daarmee kan de grondgebruiker worden ondersteund in het voeren van een duurzaam beheer van de bodem. Het team Van Hack naar plek won de samenwerkingsprijs met een stappenplan waarbij alle belanghebbenden rond duurzaam bodembeheer worden betrokken. Samenwerking en vertrouwen zijn daarbij cruciaal volgens het team, bestaande uit vertegenwoordigers van NMI, Vitens, ZLTO, Farmhack en een aantal boeren. Daarbij is het essentieel dat er ook een positief handelingsperspectief wordt geboden aan de grondgebruiker. De resultaten van de bodemhack staan op https://www.farmhack.nl/resultaten-nationale-bodemhack/.

 team bodemhack

Vanuit jarenlange ervaring met bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer heeft NMI zelf ook een bodemkwaliteitsinstrument ontwikkeld: BodemQ. BodemQ onderscheidt zich van andere bodemkwaliteitsindexen doordat zij niet enkel een waardering geeft aan gangbare bodemparameters zoals CEC, organische stof of pH, maar deze ook vertaalt naar bodemfuncties. Daarmee kan ook een uitspraak worden gedaan over belangrijke perceelseigenschappen zoals bijvoorbeeld droogte- en vochtgevoeligheid en verslemping. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het gebruik van de grond door een integrale gewogen waardering te geven aan de bodemfuncties.

Voor BodemQ maakt NMI gebruik van gangbare bodemanalyses, en openbare data over bodemkaart, grondwater, ontwatering, landgebruik, verdichting. Aanvullend kunnen velddata, sensormetingen en satelite-driven algoritmes worden gebruikt. BodemQ is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, praktijkkennis en expert judgement.

Meer informatie over BodemQ: https://www.nmi-agro.nl/tools/bodem-q of bij Laura van Scholl, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 5200 2193 of Gerard Ros, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2951 3812