In Utrecht en Noord-Holland is een pilot gestart met het kringlooplandbouw beheerpakket. Het kringlooppakket is ontwikkeld om een meer integrale aanpak van nutriënten op bedrijfsniveau te stimuleren door maatregelen te nemen die resulteren in een effectiever gebruik van meststoffen en de bodem, en die nutriënt-verliezen naar de omgeving beperken. Het pakket is binnen de pilot door de collectieven Water, Land en Dijken (WLD) en Rijn, Vecht en Venen (RVV) uitgerold bij respectievelijk 10 boeren in Noord-Holland en 10 boeren in Utrecht. Het pakket omvat een vijftal vaste maatregelen en een groot aantal flexibel te kiezen maatregelen en is het product van een nauwe samenwerking tussen boeren, collectieven (WLD en RVV), BoerenNatuur, waterschappen (AGV, HdSR en HHNK), PPP-Agro advies, LTO-projecten en NMI.

Lees verder

 

In januari is NMI een nieuw waardenetwerk gestart in de Provincie Limburg: ‘Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven’. Het doel van het waardenetwerk is om de uitspoeling van nitraat terug te dringen tot onder de norm van 50 mg nitraat per liter. Op melkveebedrijven zijn er een aantal situaties met een groter risico op uitspoeling van nitraat richting het grondwater.

Lees verder

De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer veehouders ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar meer weidegang, meer vogels, meer kruiden en meer koolstofopslag.

Lees hier een in V focus verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp, geschreven voor Gerard Ros van het NMI in samenwerking met Frank Verhoeven van Boerenverstand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, tel. 06 2951 3812, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

In opdracht van Provincie Overijssel werkt NMI met Witteveen+Bos en een aantal andere partijen aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Natura 2000-gebieden ‘De Wieden’ en ‘De Weerribben’. Dit is het ecologisch meest waardevolle laagveengebied van noordwest Europa. Andere partners in het project zijn Onderzoekcentrum B-WARE, de Universiteit van Amsterdam en Dactylis. De projectleiding wordt verzorgd door Witteveen+Bos. De rol van NMI is vooral gericht op het kwantificeren van de P-emissie uit de landbouw en de wijze waarop die kan worden verlaagd.

Lees verder

Boeren hongerig naar praktische bodemkennis

Het Grote Bodemonderzoek brengt obstakels voor goed bodembeheer door boeren in kaart

 

Ruim de helft van de boeren wil meer maatregelen nemen om de kwaliteit van hun bodem te verbeteren, en meer dan driekwart van de boeren geeft aan dat ze behoefte hebben aan meer praktische kennis. Dit komt naar voren uit Het Grote Bodemonderzoek: het eerste landelijke online onderzoek naar bodembeheer door boeren. “Goed bodembeheer leeft bij de boeren. Dat vergt meer praktische handvatten en ontwikkelingsmogelijkheden”, stellen de initiatiefnemers.

 

Het Grote Bodemonderzoek is het eerste landelijke onderzoek dat kennis, houding en gedrag van boeren in kaart brengt. Bijna 2.000 melkveehouders en akkerbouwers, afkomstig uit alle Nederlandse provincies, deden mee. De informatie maakt het mogelijk (advies)diensten te ontwikkelen die beter aansluiten bij de boerenpraktijk. Het Grote Bodemonderzoek is een initiatief van communicatiebureau JEEN en nutriënten management instituut NMI. “Nu er steeds meer stemmen opgaan dat de kwaliteit van de Nederlandse bodem afneemt, werd het tijd om te onderzoeken hoe boeren dit ervaren en hoe ze ondersteund kunnen worden bij een beter bodembeheer.”, aldus Gijs Gjaltema van JEEN.

Boer wil meer doen voor de bodem

Zowel melkveehouders als akkerbouwers op alle grondsoorten noemen bodemverdichting en een tekort aan nutriënten voor een goede gewasgroei als problemen. Een kleine groepen boeren betitelt deze problemen zelfs als ‘ernstig’. Veel boeren willen dan ook méér maatregelen treffen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Als belemmering hiervoor noemt 37% een te streng wettelijk kader en een derde noemt hoge kosten. Het grootste obstakel blijkt echter een gebrek aan (praktische) kennis, zo geeft 39% van de boeren aan. 25% zegt ‘niet te weten wat de juiste maatregelen zijn’ om de bodem te verbeteren en 14% rapporteert een ‘gebrek aan kennis over de bodem’.

 

Beter inspelen op kennishonger

Het gat tussen kennis en praktijk biedt kansen. “Uit het onderzoek blijkt dat boeren meer over hun bodem willen weten”, stelt Wim Bussink van NMI. “Zo geeft 70% aan interesse te hebben in deelname aan een studieclub over bodembeheer of een excursie langs collega’s die veel aan bodembeheer doen. Die kansen moeten beter worden benut. Het animo voor deelname aan studieclubs is bij jonge ondernemers iets hoger dan bij oudere ondernemers. Dit is een indicatie dat de nieuwe generatie nóg meer met hun bodem aan de slag wil. Ongeveer 80% van de boeren geeft aan vooral behoefte te hebben aan praktische informatie, die zich makkelijk vertaalt naar concrete maatregelen. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor de samenwerkingspartners van de boer.”

 

Download hier het uitgebrachte rapport "Het grote bodemonderzoek - in het kort' 

 

NMI en JEEN werken samen met verschillende partners en sponsoren: Provincie Zeeland, Provincie Noord-Holland, Provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant, Coöperatie CZAV, Agrifirm, Wageningen University & Research en VanDinter Semo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gijs Gjaltema (JEEN), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 42 57 05 29 of Wim Bussink (NMI), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 29 03 70 96