Het huidige kali-bemestingsadvies voor snijmaïs is al enige decennia oud en is aan herziening toe. Er zijn tegenwoordig betere methoden van bodemanalyse beschikbaar, de huidige maïsrassen produceren veel meer dan vroeger en bovendien is het huidige bemestingsadvies gebaseerd op proeven met korrelmaïs. In 2018 worden recent uitgevoerde veldproeven tot een nieuw kali-bemestingsadvies verwerkt. Uit de eerste resultaten blijkt dat het kali-bemestingsadvies voor snijmaïs omlaag kan.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, tel. 06 2903 7096, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De provincie Noord-Holland is een belangrijke weidevogelprovincie. Om de achteruitgang in de weidevogelstand een halt toe te roepen is één van de maatregelen het tijdelijk plas-dras zetten van graslanden (minimaal 0,5 ha per 100 ha). Grasland dat plas-dras is gezet, heeft een aantrekkende werking op weidevogels die in het voorjaar op zoek zijn naar plekken waar ze kunnen foerageren, verblijven en nestelen. Voor plas-dras wordt de afwatering tegengegaan (dichtzetten greppels) en wordt actief water op het perceel gepompt zodat op minimaal 60% van het perceel een laag van ten minste 5cm water staat gedurende de periode van 15 februari tot 1 of 15 juni.

plas dras

Recente onderzoeken (o.a. studie naar plas-dras in Utrecht in 2016) en metingen van Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) laten zien dat de plas-drassituatie negatieve gevolgen kan hebben voor de waterkwaliteit. De waterkwaliteit kan verslechteren omdat fosfor (P) uit de bodem vrijkomt en met het afvloeien van het opstaand water naar de aangrenzende sloot wordt getransporteerd. Het inrichten en beheren van plas-dras vergt dus een zorgvuldige aanpak om het risico op fosfaatverliezen in de bodem te voorkomen/te beperken. Voor de waterschappen en de provincie is de handhaving van een goede waterkwaliteit immers een belangrijk doel.

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) is gevraagd om bij te dragen aan een goede onderbouwing van provinciaal beleid wat betreft het plas-dras zetten van landbouwpercelen ten behoeve van de weidevogels (natuurbeheerdoelen) zonder dat dit ten koste gaat van de waterkwaliteit en met name de fosfaatbelasting van het watersysteem.

Het doel van dit onderzoek is om het daadwerkelijke risico op een verslechterende waterkwaliteit in beeld te brengen door de fosfaatemissie te monitoren op percelen die plas-dras zijn gezet. Het verkregen inzicht in de factoren die van invloed zijn op het vrijkomen van fosfaat uit de bodem en het transport naar het watersysteem als gevolg van plas-dras dient als basis voor het aandragen van oplossingsrichtingen/ maatregelen die het negatieve effect op de waterkwaliteit voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, tel. 06 25179329, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bij nieuw aangelegde aspergepercelen is een kunstmestgift in het eerste jaar vaak overbodig. De mineralisatie van organische stikstof in champost, compost of runderdrijfmest is vaak al meer dan voldoende. Het gebruik van een bodemverbeteraar met veel organische stof als gft- en groencompost geeft goede resultaten.

Het NMI raadt aan om te kiezen voor bodemverbeteraars met veel organische stof en weinig werkzame nutriënten, zoals gft- en groencompost. 'Een kunstmestgift lijkt bij de routine van aanleg te horen, maar houd deze stikstof op zak voor de portemonnee en het milieu'.

Lees hier het in Nieuwe Oogst verschenen artikel

 Lees hier een in V-focus verschenen artikel, geschreven door Frank Verhoeven (Boerenverstand) en Gerard Ros (Waternet en NMI)

Wetterskip Fryslân en Stichting Mesdag Zuivelfonds hebben onderzoeksinstituut NMI uit Wageningen opdracht gegeven de bronnen van de vervuiling beter in beeld te brengen. Het NMI zal hierbij onder meer uitgaan van waterkwaliteitsmetingen uit het langjarige en gedetailleerde watermeetnet van het Wetterskip, bodembemonsteringen (zowel bodemsamenstelling als bemestingsdata), metingen van effluenten van zuiveringsinstallaties en tellingen van (water)vogels.

Lees verder