Neem deel aan de ReNu2Farm-enquête en draag bij aan een circulaire economie!

Bent u agrarisch ondernemer, loonwerker of bedrijfsadviseur? Of kent u iemand van deze doelgroepen? Zo ja, dan wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan onze enquête of de uitnodiging door te sturen. We willen de houding van de landbouwsector ten opzichte van het gebruik van herwonnen nutriënten beter begrijpen. We verwachten dat dit een belangrijke stap is om barrières aan te pakken die potentiële gebruikers er van weerhouden om gerecyclede meststoffen toe te passen.

De Europese samenleving is zich bewust van het feit dat er meer materiaal moet worden hergebruikt binnen de EU, met name als het gaat om het vervangen van het eindige fosfaaterts door herwonnen fosfaat. Er wordt op Europees niveau al jaren gewerkt aan het aanpassen van de meststoffenverordening, waardoor het voor agrarisch ondernemers gemakkelijker wordt om gebruik te maken van meststoffen uit herwonnen nutriënten. We willen dit proces ondersteunen door aan de (potentiële) eindgebruiker en/of daaraan gerelateerde dienstverleners te vragen wat het gebruik van meststoffen uit herwonnen nutriënten belemmert en welke verbeteringen nodig zijn om het gebruik te verhogen.

Enkele feiten over de enquête:

o Link naar onze enquête: https://www.surveymonkey.com/r/2N8CFRH?lang=nl

o 15 Min online enquête, beschikbaar in verschillende talen (Nederlands / Vlaams, Engels, Frans, Duits)

o doelgroep: uit België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk

• agrarisch ondernemers (ongeacht of zij momenteel van meststoffen uit herwonnen nutriënten gebruiken of niet), ook ondernemers die een biogasinstallatie of mestbewerkingsinstallatie runnen

• loonwerkers die betrokken zijn bij de toepassing kunstmest en organische mest

• landbouwadviseurs die ondernemers adviseren over bemesting

o Partners die betrokken zijn bij het ontwerp van deze vragenlijst en die de gegevens behandelen: Arvalis (Frankrijk), CIT (Ierland), NMI (Nederland), Inagro (België) en IZES (Duitsland).

o De resultaten worden anoniem verzameld en ook anoniem gepubliceerd in rapporten die beschikbaar zijn op de projectwebsite: www.nweurope.eu/renu2farm.

o Meer informatie over het ReNu2Farm-project binnen de Biorefine Cluster Europe is hier te vinden: https://www.biorefine.eu/projects/renu2farm

 

ESNI

 

 

 

 

 

 

 

NMI organiseert vanuit ReNu2farm een workshop op de conferentie van het European Sustainable Nutrient Initiative (ESNI) op 22 januari in Brussel over de belemmeringen en kansen vanuit wetgeving rond grensoverschrijdend handel en vervoer van herwonnen meststoffen. Daarbij wordt verkend wat de belangrijkste belemmeringen zijn, welke kansen de herziening van de Meststoffenverordening biedt en welke uitdagingen er nog overblijven. Meer informatie over het ESNI programma en inschrijving op https://www.biorefine.eu/esni-2019.

Het North West Europe Interreg project ReNu2Farm richt zich op de marktintroductie van herwonnen meststoffen. Een belangrijk onderdeel in het project is de wet- en regelgeving rond de grensoverschrijdende handel en vervoer.

Voor meer informatie over wet- en regelgeving rond meststoffen, het Interreg NW project ReNu2Farm en de ESNI workshop kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail lDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel.   5200 2193

 ReNu2Farm logo

 

NMI heeft deelgenomen aan een bijeenkomst over de ‘herbezinning op het mestbeleid’, die op 12 december werd gehouden in Den Haag. In de bijeenkomst gaf Minister Carola Schouten aan dat ze de komende tijd met partijen uit het veld wil onderzoeken of en hoe het mogelijk is om te komen tot een wezenlijk eenvoudiger systeem van sturing op mestproductie en mestgebruik, met minder regeldruk en lasten voor zowel de boer als de overheid. NMI wil hier graag in meedenken en heeft ideeën over gewenste ontwikkelingen. Recent heeft het NMI bijvoorbeeld met publieke en private partijen het MaxiMi concept geïntroduceerd waarbij gebiedspartijen op basis van data en sensoren resultaatgericht kunnen sturen op maatwerk in mestbeleid: simpel en doelgericht. Om deze ideeën in te brengen in het proces, zal NMI ook deelnemen aan vervolgbijeenkomsten over dit onderwerp.

De Minister gaf aan dat het mestbeleid in de loop van de jaren onder andere vanwege een behoefte tot verfijning die beter aansluit op specifieke (bedrijfs)situaties uitgegroeid is tot een door velen als complex ervaren stelsel van normen en regels, vastgelegd in verschillende wetten, besluiten en ministeriële regelingen. Regelmatig blijkt dat niet alleen boeren en burgers, maar ook deskundigen moeite hebben om het geheel van normen, regels en uitzonderingen daarop in het mestbeleid te overzien en doorgronden.

Daarnaast liggen er voor de verdere toekomst belangrijke uitdagingen op milieugebied die direct en indirect ook raken aan het mestbeleid. Daarbij kan worden gedacht aan zaken als klimaatverandering en de noodzaak de emissie van broeikasgassen te verminderen, de ontwikkeling van de bodemkwaliteit en het belang om in de toekomst een verdere verbetering van de waterkwaliteit te realiseren en de omgeving minder te belasten met bijvoorbeeld ammoniak. Gezien de expertise van NMI op deze terreinen, zijn we ervan overtuigd dat onze inbreng een toegevoegde waarde heeft.

Voor meer informatie zie:

https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/lopende-projecten/herbezinning-mestbeleid

http://edepot.wur.nl/461897

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 4602 0776 of Gerard Ros, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 2951 3812


NMI nam deel aan het team dat in de Nationale Bodemhack op 29-30 november de prijs heeft gewonnen voor bevorderen van samenwerking. De Bodemhack werd georganiseerd door FarmHack en de BodemCoalitie, bestaande uit Rabobank, a.s.r. en Vitens. De BodemHack was gericht op het ontwikkelen van een instrument dat een index voor bodemkwaliteit geeft. Daarmee kan de grondgebruiker worden ondersteund in het voeren van een duurzaam beheer van de bodem. Het team Van Hack naar plek won de samenwerkingsprijs met een stappenplan waarbij alle belanghebbenden rond duurzaam bodembeheer worden betrokken. Samenwerking en vertrouwen zijn daarbij cruciaal volgens het team, bestaande uit vertegenwoordigers van NMI, Vitens, ZLTO, Farmhack en een aantal boeren. Daarbij is het essentieel dat er ook een positief handelingsperspectief wordt geboden aan de grondgebruiker. De resultaten van de bodemhack staan op https://www.farmhack.nl/resultaten-nationale-bodemhack/.

 team bodemhack

Vanuit jarenlange ervaring met bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer heeft NMI zelf ook een bodemkwaliteitsinstrument ontwikkeld: BodemQ. BodemQ onderscheidt zich van andere bodemkwaliteitsindexen doordat zij niet enkel een waardering geeft aan gangbare bodemparameters zoals CEC, organische stof of pH, maar deze ook vertaalt naar bodemfuncties. Daarmee kan ook een uitspraak worden gedaan over belangrijke perceelseigenschappen zoals bijvoorbeeld droogte- en vochtgevoeligheid en verslemping. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het gebruik van de grond door een integrale gewogen waardering te geven aan de bodemfuncties.

Voor BodemQ maakt NMI gebruik van gangbare bodemanalyses, en openbare data over bodemkaart, grondwater, ontwatering, landgebruik, verdichting. Aanvullend kunnen velddata, sensormetingen en satelite-driven algoritmes worden gebruikt. BodemQ is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, praktijkkennis en expert judgement.

Meer informatie over BodemQ: https://www.nmi-agro.nl/tools/bodem-q of bij Laura van Scholl, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 5200 2193 of Gerard Ros, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2951 3812

De herziening van de Europese meststoffenverordening is weer een stapje naderbij. De afgevaardigden van de Europese lidstaten hebben afgelopen donderdag ingestemd met het eerder bereikte akkoord uit de zogenaamde triloog. Met de herziening wordt de toelating tot de vrije Europese markt geregeld voor nieuwe en innovatieve organische meststoffen. Ook geeft dit een opening voor de toelating van EG-meststoffen op basis van herwonnen nutriënten zoals struviet, biomassa-assen en mestverwerking. Momenteel zijn naast de meststoffenwetgeving ook regels vanuit afvalwetgeving en dierlijke bijproducten van toepassing op herwonnen meststoffen. Dit geeft een grote logistieke en administratieve rompslomp wat de ontwikkeling van een markt voor deze meststoffen remt. Met de herziening wil de Europese commissie deze belemmeringen wegnemen om zo het gebruik van herwonnen meststoffen in de circulaire economie te bevorderen. Het Europese Parlement en de Raad moeten nog wel formeel instemmen met het bereikte akkoord voor de herziening.

Voor meer informatie over de herziening van de EG-meststoffenverordening kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 5200 2193