Bodem- en structuurverbeteraars verhogen de productie nog niet

Na vier jaar van onderzoek naar bodem- en structuurverbeteraars maken PPO-AGV en NMI de tussenstand op. Daaruit blijkt dat tot op heden geen van de geteste producten een duidelijke verbetering van de productie of de bodemkwaliteit laat zien.

Lees hier een in Groenten & Fruit verschenen artikel m.b.t. dit onderwerp

Fosfaatonderzoek voor natuurontwikkeling in Utrechts veenweidegebied

In 2014 heeft NMI onderzoek afgerond naar de fosfaattoestand van twee gebieden in het Utrechtse veenweidegebied, namelijk Armenland-Ruwiel in de omgeving van Kockengen en de Wilnisse Bovenlanden tussen Wilnis en Woerdense Verlaat.

Lees hier verder

Bodemverbeteraars en de bodembiologie

Begin 2010 is, in opdracht van Productschap Akkerbouw en anderen*, een zesjarige veldproef aangelegd op 3 kleilocaties en 2 zandlocaties verspreid over Nederland om het effect van verschillende bodemverbeteraars te bepalen. De effecten van bodemverbeteraars op gewasopbrengst en –kwaliteit worden bepaald. Ook worden diverse chemische, fysische en biologische bodemparameters gemeten. NMI en PPO-AGV voeren de proef uit.

Lees hier verder

Bekijk hier de bijbehorende poster

 

 

P-bemestingsadvies aardappelen

Fosfaat (P2O5) is belangrijk voor een goede gewasproductie. Via het P-gebruiksnormenstelsel daalt de P-bemesting richting evenwichtsbemesting. In de praktijk is er zorg of gewassen dan wel voldoende fosfaat krijgen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de bodem zelf aan fosfaat levert en hoe dit in de tijd vrijkomt. Daarmee kan de akkerbouwpraktijk de toegestane hoeveelheid P zo optimaal mogelijk inzetten.

Lees hier verder

Bekijk hier de bijbehorende poster

Afgelopen voorjaar heeft SFR in samenwerking met NMI een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om na te gaan of het mogelijk is om door aanpassing van de voeding de ammoniakemissie in de melkveehouderij met meer dan 10% te reduceren. Daarbij is ook gekeken naar het minimaliseren van risico's voor diergezondheid en de melkproductie en de kans op een succesvolle implementatie en acceptatie door de praktijk. Deze haalbaarheidsstudie werd gefinancierd vanuit de SBIR regeling.

Lees verder op de website van Schothorst Feed Research