De hoeveelheid houtassen die beschikbaar komen uit biomassa energiecentrales neemt toe. De Nederlandse regelgeving staat hergebruik van houtas in de biologische kringloop op dit moment niet toe. In opdracht van RVO heeft het NMI verkend op welke wijze de houtassen wel gebruikt zouden kunnen worden als meststof in de land- of bosbouw. Bij de komende herziening van de EG-meststoffenverordening wordt voorzien in de opname van assen als bestanddeel voor EG-meststoffen. Toetsing van de samenstelling van houtassen aan de Europese criteria laat zien dat slechts een beperkt deel van de houtassen zullen kunnen worden toegepast in EG-meststoffen.

Een verwerkingsroute die mogelijk wel perspectief biedt voor een circulair toepassing is de toevoeging van houtassen aan compost. Hiermee zijn in Duitsland en Oostenrijk reeds ervaringen opgedaan. Bij een toepassing in compost blijven de in de houtassen aanwezige nutriënten behouden in de biologische kringloop. Dit past in het streven van de Nederlandse overheid naar een circulaire biobased economy en het sluiten van kringlopen. De kwaliteit van de houtassen zal daarbij wel geborgd moeten zijn. Deze route biedt dan ook vooral perspectief voor de houtassen die afkomstig zijn van verbranding van reststromen uit bos en natuur- en landschapsbeheer.Voor de grotere biomassaverbrandingsinstallaties die stoken met gebruikt hout k(A en B kwaliteit) ligt een voortzetting van de huidige afzetroutes of mogelijk export van houtassen voor de hand. Voor de kleinere verbrandingsinstallatie die stoken op lokaal geoogst vers hout zou een toepassing van houtas binnen de kleine kringloop passen in de beleidsdoelstelling om nuttige toepassing van reststromen te stimuleren en kringlopen zoveel mogelijk lokaal te sluiten. Het volledige rapport vindt u hier.

NMI gaat in een vervolgtraject samen met RVO en de BVOR verkennen wat de wenselijkheid van hergebruik van schoon houtas in composteerprocessen is als men de verschillende visies, de huidige verwerkingspraktijk en de ervaringen in Duitsland naast de voorgestelde EU criteria meeneemt in de beoordeling.

Meer informatie hierover bij Laura van Schöll, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., mobiel 06 5200 2193